HOME

Onderzoeksaanpak


Budget scan

Wilt u snel een quick-scan van de medewerkerstevredenheid, dan kunt u de budgetscan laten uitvoeren. BouwHRM heeft een standaard vragenlijst ontwikkeld waarin de medewerkerstevredenheid op 12 elementen wordt doorgemeten. Naast uw eigen inzicht krijgt u ook inzicht in het marktgemiddelde. U ontvangt een korte Powerpoint rapportage welke wordt afgesloten met een conclusie.

BouwHRM basis-meting (0-meting)

Concreet zal het onderzoek inzicht geven in de huidige tevredenheid van de medewerkers met de organisatie in het algemeen, de werkzaamheden en de (directe) leidinggevenden en collega's. Verder zal ook de bevlogenheid, betrokkenheid, motivatie en productiviteit van de medewerkers in kaart worden gebracht. Zo krijgt u inzicht in wat goed gaat en wat er beter kan. Bevlogen en betrokken medewerkers leveren meer op voor een organisatie, zonder dat het meer geld kost. Verder zal uiteraard inzicht worden verkregen in de belangrijkste verbeterpunten.

De vragenlijst voor dit onderzoek zal in overleg worden opgesteld, zodat deze optimaal aansluit bij de interne organisatie structuur. Vergelijking met het landelijk gemiddelde is een belangrijke meerwaarde, daardoor staat 80% van de vragenlijst vast, maar het onderzoek geeft voldoende ruimte om eigen vragen van de organisatie op te nemen. Nadat de vragenlijst is afgestemd, zal USP deze programmeren in de onderzoekssoftware. Telefonisch of online? Een groot deel van de medewerkers bij aannemers werkt niet op kantoor. Wel heeft 99% van de Nederlanders een e-mailadres, dus een online onderzoek is goed mogelijk. Wanneer telefonisch de voorkeur heeft, dan kan het ook telefonisch (wanneer alle privé telefoonnummers in de organisatie bekend zijn, maar de email adressen niet). De meerkosten van Telefonisch onderzoek zijn € 25,- per interview. USP zal per e-mail een uitnodiging voor het onderzoek sturen naar alle aangeleverde medewerkers. USP raadt aan om de medewerkers zoveel mogelijk via de privé e-mail uit te nodigen, zodat zij het onderzoek in een anonieme omgeving kunnen invullen. De uitnodiging bevat een link naar de online vragenlijst. Na de eerste uitnodiging, zullen medewerkers die de vragenlijst niet (volledig) hebben ingevuld een reminder ontvangen. Al deze e-mails worden verzonden uit naam van USP. Het is echter wel van belang dat het onderzoek intern wordt aangekondigd en ook gedurende de looptijd van het onderzoek onder de aandacht wordt gebracht in de organisatie, om zo de respons te bevorderen.

Na afronding van het veldwerk, zal USP de resultaten analyseren en een rapport opstellen van de uitkomsten. In dit rapport zullen de uitkomsten volledig anoniem zijn. Resultaten kunnen indien gewenst wel worden uitgesplitst naar afdeling, leeftijdscategorie, functieniveau, etc.. Naast de eigen resultaten, zullen de resultaten ook worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Het project wordt afgesloten met een presentatie door USP op de gewenste locatie (In Nederland) voor de klant.

BouwHRM basis plus (0- & 1-meting)

Naar aanleiding van de onderzoek en het organisatieadvies van de basismeting zult u een HR ontwikkelplan opstellen met specifieke doelen voor uw organisatie. Om het effect van deze acties goed vast te kunnen stellen kunt u een vervolgmeting laten uitvoeren (1-meting). USP adviseert om dit minimaal één jaar na de eerste meting uit te voeren (maximaal 2 jaar), zodat ingezette acties ook de tijd hebben gehad om effect te hebben. Het voordeel van het direct afnemen van de 0- en 1-meting is tweeledig. Enerzijds houdt dit de gemaakte plannen naar aanleiding van de 0-meting onder de aandacht en anderzijds is het financieel aantrekkelijk omdat het als totaalpakket voor 2 metingen voordeliger uitkomt.

Organisatie begeleidingsaanpak


Budget scan

Op basis van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek werkt Bouw in balans voor u een beknopte ontwikkelagenda/scan uit waarmee u een goed vertrekpunt heeft voor de invulling van uw HR beleid en HR agenda van het komende jaar. U kunt op basis van de scan bepalen welke acties noodzakelijk zijn en wat daarvoor nodig is. In de scan worden de volgende aspecten meegenomen:

BouwHRM basis-meting

Op basis van de uitgebreide medewerkerstevredenheidsonderzoek rapportage wordt naar aanleiding van de door u zelf bepaalde doelstellingendoor Bouw in Balans een specifiek advies gegeven op verschillende deelterreinen en de hoofdlijnen van een beleidsadvies gegeven op bovengenoemde onderdelen. Output is uitgewerkte actievoorstellen op gebied van instroom, doorstroom en uitstroom en een voorlopige inschatting van benodigde budget. Op basis van de aangeleverde HR informatie uit het bedrijf zelf kan een begroting worden gemaakt van de investeringskosten van eventuele vervolgstappen. U kunt dan denken aan investeringen op gebied van werving en selectie, assessment, loopbaanbegeleiding, scholing en opleiding, verzuim- en re-integratie en teamcoaching, die nodig zijn om de door u gewenste doelen te behalen. Wij geven advies bij welke instanties u terecht kunt, u kunt dan denken aan opleidings- en scholingsinstituten, zowel binnen als buiten de branche. Waar mogelijk en wenselijk werken zij samen met andere instanties en collectieve instanties, zoals Vollandis.

Maatwerk

Om daadwerkelijk resultaat te boeken is het van belang om de acties en beleidsdoelstellingen zoals benoemd in de BouwHRM basis-meting daadwerkelijk uit te voeren. Afhankelijk van urgentie, budget en behoefte, bepaalt u zelf of u gebruik wilt maken van de diensten van Bouw in Balans of eventuele andere aanbieders op HR gebied. Onderdeel van dit maatwerk kan ook een SBRCURnet kennisscan zijn. In dit onderzoek komt met name aan bod of u de juiste kennis & kunde in huis heeft om de toekomst met vertrouwen aan te kunnen? Bouw in Balans maakt vervolgens met u de vertaalslag naar werving en selectiebeleid.